TOPlist Lucidní snění

 

 

 

Lucidní snění

 

 

By Satori

 

Satori23@seznam.cz

 

 

 

 

 

    Lucidní sny jsou zvláštním typem snů, během nichž si daná osoba jasně uvědomuje, že sní. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova odrazovým můstkem jak k vědomému prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle naší vlastní fantazie, tak pro nejrůznější způsoby zkoumání jevu samotného přes poznání jeho základních charakteristik až po řadu mnoha praktických využití.

 

    Anglický termín "lucid dream" pochází z poměrně nedávné doby, kdy se zkoumáním tohoto fenoménu začaly zabývat některé (zejména psychologické) vědní obory, jde však o jeden a týž typ snění, který byl znám pravděpodobně již před mnoha tisíci lety, kdy byly tyto stavy hojně prakticky využívány především v některých buddhistických disciplínách za účelem dosažení poznání na základě studovaných nauk. V té době byly dokonce vyvinuty některé konkrétní techniky, jejichž porozuměním a dokonalým zvládnutím bylo údajně možno dokonce dosáhnout osvícení. Lucidní sny jsou známé po celém světě také v mnoha primitivních společenstvech, kde je jim též přikládán posvátný význam. Zde jsou praktikovány domorodými šamany z nejrůznějších důvodů od řady magických rituálů až po některé způsoby věštění budoucnosti .

 

    Dnes se existence lucid dreams dostává stále více do podvědomí moderní západní civilizace, zejména zásluhou intenzivního výzkumu na tomto poli, díky kterému se stále častěji objevují nové a nové knihy zabývající se tímto tématem, otevírají se kurzy "lucid dreamingu“ a stále více a více lidí s tímto fenoménem začíná experimentovat individuálně. Výhodou takových experimentů je hlavně fakt, že zde neexistují téměř žádná významná rizika, která by mohla danou osobu jakkoliv ohrozit. Naopak, praktická stránka lucidních snů má tolik vysloveně pozitivních efektů na lidskou psychiku, že se jich dokonce někdy využívá v psychologické praxi k léčení některých duševních poruch. Jedním z příkladů takového praktického využití může být překonávání nejrůznějších druhů fóbií. Z těchto a mnoha jiných důvodů popularita lucidního snění v současné době neustále roste.  

 

 

Lucid dreams a OOBE

 

 

    Během posledních několika desítek let se lucidními sny začali zabývat především lidé, které ke studiu tohoto fenoménu přivedla zejména souvislost s "zážitky mimo tělo" (OOBE - out of body experiences). Důvodem je fakt, že lucidní sny jsou těmto stavům velice podobné. Oproti nim však mají jednu velkou výhodu – dají se poměrně velmi snadno vyvolat. Přestože je záměrné navození stavů lucidního snění poněkud ošemetnou záležitostí, po získání několika málo základních informací není nikterak obtížné občasného výskytu těchto jevů skutečně docílit. Stačí jen znát některé klíčové postupy a výsledky se obvykle již brzy dostaví. Postupem času se frekvence lucidních snů začne zvyšovat a jejich kvalita zlepšovat, což je základním předpokladem k vědomému experimentování v této oblasti.

 

    Souvislost lucidních snů s astrálními projekcemi a jim podobnými stavy je na první pohled očividná. Všechny tyto jevy totiž spadají do kategorie souhrnně označované jako OOBE – out of body experiences. Ty lze zjednodušeně rozdělit na tři hlavní skupiny. Patří sem zážitky během stavu klinické smrti (near death experiences), astrální projekce a do třetice právě lucidní snění. Všechny tyto fenomény jsou si navzájem velice blízké, týká se to zejména posledních dvou zmíněných skupin. Near death experiences se pak od nich liší především mnohonásobně vyšší stabilitou, intenzitou, jasností a většími možnostmi vůbec, někdy během nich můžeme dokonce zaznamenat existenci tzv. rozšířeného vědomí. Co se týče astrálních projekcí, ty mohou představovat promítnutí na různé roviny – nejčastěji však na rovinu fyzickou nebo právě na rovinu astrální (odtud jejich název). Projekce na fyzickou rovinu je do značné míry shodná se zážitky ve stavu klinické smrti, zatímco promítnutí na rovinu astrální je velice podobné lucidnímu snění. Vlastně jde téměř o jednu a tutéž věc, rozdíl spočívá pouze ve způsobu navození daného stavu.

 

    Za astrální projekci lze považovat vědomé (ať už záměrné či mimovolné) promítnutí na snovou (astrální) rovinu (například prostřednictvím vhodné mentální techniky), během kterého dochází k vědomému „odpoutání se od vlastního těla“. Vaše fyzické tělo můžete při projekci na fyzickou rovinu následně skutečně spatřit z pohledu jakoby jiné osoby. Během lucidního snění k tomuto jevu nedochází. Jestli však v procesu odpoutávání od těla (exteriorizaci) při vědomé projekci dojde k dočasné ztrátě vědomí či k jakémusi „chvilkovému zatmění“, zpravidla vznikle stav lucidního snění. Pokud ovšem neupadneme do běžného spánku. Vědomá exteriorizace tedy představuje hlavní rozdíl mezi astrální projekcí a lucidním sněním. Oproti astrálním projekcím však mají lucid dreams jednu velkou nevýhodu - nejsou tak jasné a existuje zde větší pravděpodobnost ke sklouznutí do běžného snu nebo k přechodu do některé non-REM fáze spánku. V praxi k tomu dochází dokonce velice často. A to nepočítám vůbec nejpravděpodobnější možnost, že bude celý zážitek následně zcela zapomenut nebo že se tak stane velmi krátce po probuzení. Lucidní stavy způsobené ztrátou koncentrace během astrální projekce se zpravidla příliš neliší od běžného lucidního snění. Snad jen vyšším stupněm jasnosti v důsledku provádění některých technik "práce s energií" předcházejících vlastní projekci.

 

    Předtím než přejdu ke konkrétním metodám způsobujícím lucidní sny či k možnostem jejich rozeznání, chtěl bych zde nejprve uvést několik základních informací o spánku a jeho fázích včetně běžného snění. Mnohým to jistě ulehčí pochopit některé souvislosti, bez jejichž znalosti by jistě vznikaly otázky typu proč není možné lucid dream příliš dlouho udržet či proč vlastně tyto stavy nemohou trvat během spánku celou noc, ale pouze krátce v některých specifických spánkových intervalů.

 

 

Spánek a snění

 

 

 

    Spánek je definován jako funkční stav organismu, který je charakterizován elektrofyziologickými, vegetativními a endokrinními změnami. Existují dva typy spánku. Jednak je to spánek pomalý, který bývá označován jako spánek pomalých vln – SWS (slow wave sleep), jednak spánek rychlých pohybů očí popisovaný jako REM spánek (rapid eye movement sleep). První zmíněný typ bývá nazýván také non-REM spánkem. Non-REM spánek rozdělujeme do čtyř stadií. Normální zdraví lidé upadají nejprve právě do tohoto typu spánku. Procházejí postupně jeho fázemi 1 a 2 a následně stráví 70-90 minut ve stadiích 3 a 4. Non-REM spánek je oproti REM spánku mnohem hlubší, nedochází při něm k rychlým pohybům očním charakteristickým pro REM spánek a v naprosté většině případů v něm nevznikají sny. Non-REM spánek se ke konci stává mělčím a přechází v REM spánek. V něm se odehrávají sny. Celý cyklus se pak s 90 minutovou periodou opakuje po celou noc, přičemž k ránu ubývá hlubokých stadií 3 a 4 non-REM spánku a naopak se prodlužují intervaly REM spánku. Během noci proběhne průměrně až 6 REM fází spánku, které zaujímají pouze asi jednu čtvrtinu celkové doby spánku. Není tedy možné strávit ve stavu snění celou noc.

 

    Co se snů samotných týče, naprostá většina z nich zůstane bez vytvoření výraznější paměťové stopy zapomenuta. Pokud se ovšem během REM fáze spánku člověk probudí, obvykle si předchozí sen, respektive některé jeho části, pamatuje vcelku dobře. Zpravidla však následně opět upadne do non-REM spánku a ráno si již danou snovou epizodu nepamatuje. Pokud se však po každém probuzení záměrně snaží rozpomenout na obsah předchozího snu včetně co nejvíce detailů, které si poté v mysli několikrát přeříká či ještě lépe někam zapíše, utkví daný sen v paměti výrazně lépe. Nejintenzivnější, subjektivně nejdelší a nejlépe zapamatovatelné jsou zpravidla sny posledních stadií REM spánku k ránu, během kterých nejčastěji dochází k probuzení. V případě, že je daná osoba v průběhu noci (ať už samovolně či záměrně probouzena), pamatuje si snů více a též podíl REM spánku je následně vyšší. Otázkou je, zda je takové záměrné počínání za účelem vybavení si vyššího počtu snů zdravé.

 

 

Paměť na sny

 

 

    Schopnost pamatovat si sny po probuzení je pro odhalování lucidních snů VELICE důležitá. Možná snad ještě důležitější než samotné techniky jejich vyvolání. Lucidní sny totiž vznikají během snění každého člověka s určitou frekvencí stále, nevýhodou je však právě fakt, že si člověk takový sen nepamatuje nebo je neinformovaný a tudíž tomuto jevu nepřikládá nijak významnou roli. Pokud se tedy někdo velmi intenzivně a po dlouhou dobu věnuje technikám, které mají frekvenci lucidního snění zvýšit bez toho, aby předtím strávil nějakou dobu tréninkem vybavování si svých snů, bude pravděpodobně výsledkem zklamán. I když se totiž lucidní sny u takového člověka vyskytnou, valná většina z nich zůstane krátce po probuzení jednoduše zapomenuta.

 

    Chcete-li vážně zabývat studiem fenoménu lucidního snění, dejte si raději několik týdnů nebo měsíců tu práci s vybavováním si co největšího počtu snů po každém probuzení. Techniky zvyšující frekvenci lucidních snů se můžete učit současně, alespoň si na ně dříve zvyknete a budete tak lépe připraveni. Po každém procitnutí se snažte rozpomenout na předchozí sen, byť by šlo pouze o jeho nepatrnou část, a pokuste se vybavit si všechny podrobnosti. Takto se vám následně v paměti jistě vynoří další a další části a nakonec budete možná sami překvapeni, kolik si toho dokážete pamatovat. Takové cvičení je pro tyto účely opravdu nezbytné. Po určité době si budete pamatovat snadněji větší počet snů a s pomocí níže uvedených technik tak za nějaký čas jistě odhalíte sny lucidní. Pokud si jste schopni po ránu pamatovat alespoň 4 – 6 svých snů, jedná se obvykle o dostatečnou přípravu. Časem někteří z vás možná dosáhnou v tomto směru velké zručnosti a budou si pamatovat mnoho snů včetně stavů lucidního snění.

 

 

Možnosti vzniku lucidních snů a jejich typy

 

 

    Způsobů vyvolání lucidního snění je opravdu velké množství. Některé z následujícího výčtu již byly podrobněji zmíněny výše, na jiné přijde řada vzápětí. V praxi je možno rozlišit tyto nejčastější možnosti vzniku lucidního snění:

 

 

1.     Lucidní sen je odhalen specifickou technikou během běžného snění v REM fázi spánku. Toto je pravděpodobně nejjednodušší varianta, která je VELICE snadno naučitelná a které se budu věnovat podrobněji – viz test reality (níže).

 

2.     Lucidní sen je rozeznán krátce po ztrátě vědomí během astrální projekce.

 

3.     Astrální projekce sklouzne do stavu snění, které může být posléze rozpoznáno jako lucidní.

 

4.     Lucidní sen vznikne spontánně a je zaznamenán zcela náhodně.

 

5.     Lucidní sen je produktem mentálních technik práce s energií“, které frekvenci výskytu těchto stavů zvyšují.

 

6.     Prvky lucidního snění jsou náhodně včleněny do běžných snů následkem intenzivního studia OOBE v reálném životě, přičemž jsou během snění rozpoznány a dají tak vzniku skutečnému lucidnímu snu.

 

7.     Lucidní sny jsou následkem speciálních technik praktikovaných v bdělém stavu. Tyto techniky jsou v současné době předmětem intenzivního výzkumu a experimentování, některé z nich jsou dokonce pokládány za velice efektivní.

 

8.     Existují i mnohé další možnosti.

 

                  

Techniky a metody

 

 

    Metod vyvolání stavů lucidního snění existuje celá řada. Některé fungují velice dobře, jiné hůře. V podstatě je však jejich společným rysem vytvoření určitého podmíněného reflexu jako reakce na určitou akci, která je častým opakováním začleněna do běžného života. Logicky pak dojde dříve nebo později k jejímu zobrazení ve snu, kde může být rozeznána a způsobit tak lucidní sen. 

 

 

První způsob

 

 

    Příkladem jednoho typu metody může být následující postup. Po každém umytí rukou (či jiné časté činnosti) daná osoba zkoumá nějakou chvíli své dlaně a pozoruje, zda náhodou nedojde k efektu „tání či mlžení rukou“. Obvykle se tento fenomén přirovnává k jakémusi rozplývání se obrysů rukou a je zcela specifický pro všechny druhy astrálních projekcí a pro lucidní sny. Po jeho objevení člověk snadno zjistí, že se jedná o lucidní sen. Tento bod je naprosto klíčový, jelikož představuje "bránu" do světa lucidního snění. Jde vlastně o tzv. TEST REALITY, který bude podrobně rozebrán níže. Účelem zde zmiňované techniky je však její integrace do běžného snu a nikoliv pouze náhodné provedení testu.

 

    (Uvedený příklad však - alespoň pro mě - nefunguje zrovna nejlépe, jelikož jsem efekt "tání rukou" během lucidního snění nikdy přímo nezaznamenal. V naprosté většině lucidních snů totiž koncentrace není zrovna nejlepší a rozpoznání zmíněného jevu tedy není často jednoduché. Sám jsem ve svých snech mnohokrát pozoroval drobné detaily rukou, jindy bylo vše naopak rozmazané a neostré. Pouze v několika případech jsem zaznamenal jakousi "mlhavost" či "zrnitost" dlaní, avšak rozhodně to nebylo příliš podobné nějakému „tání ledu“ popisovaného jinými autory.)

 

    Z výše uvedených informací jste již možná sami poznali, o co při praktikování podobných metod vlastně jde. Jejich podstatou je najít si individuální vhodnou akci, kterou lze snadno začlenit do vlastních snů. Pro tyto účely je vhodné zvolit nějakou opravdu běžnou činnost, kterou v normálním životě často provádíte. Může to být zmíněné mytí rukou nebo třeba každý pohled do zrcadla, každé otevření hlavních dveří od domu, chůze po ulici kolem specifického objektu, jízda výtahem, obouvání bot a mnoho dalších situací. Zkrátka cokoliv, co vám připadne vhodné. Možností je opravdu nespočet, stačí jen chvíli přemýšlet.

 

 

Druhý způsob

 

 

    Oproti předchozímu postupu, účelem této metody je všímat si ve svých snech jakýchkoliv věcí, které v normálním životě rozhodně nejsou běžné. Spadají sem jak všechny absolutně nemožné situace jako například volné létání vzduchem (tolik typické pro OOBE), tak situace, které jsou ve vztahu k životu dané osoby velmi nepravděpodobné. Příkladem může být cestování neobvyklými dopravními prostředky jako jsou balóny, nejrůznější typy letadel, raketoplány či ponorky nebo jakýkoliv děj odehrávající se na neobvyklých místech – pod vodou, v kosmu či v exotických krajinách. Rozpoznání takovýchto prvků ve snech vede opět k provedení testu reality. 

 

 

Metoda speciálních psychowalkmanů

 

 

    V poslední době se po světě hojně rozšířila také metoda využívající zvláštních přístrojů, které v REM fázi spánku poskytují snící osobě určité specifické signály, které jsou vnímány mozkem a posléze mohou být začleněny do snu jako jakási „poznávací znamení“. Jde vlastně o modifikované psychowalkmany, jejichž nedílnou součástí jsou brýle s blikajícími diodami, které si člověk před spaním nasadí a dále již jen čeká na upadnutí do spánku. Tyto brýle jsou vybaveny miniaturní kamerou (napojenou na běžný počítač), která snímá pohyby očí. V případě, že se člověk nachází ve fázi REM spánku, počítač zaznamená prostřednictvím kamery rychlé pohyby očí a spustí blikání diod. Toto intenzivní barevné blikání pak může být zakomponováno do snu jako specifický prvek, který může vzbudit pozornost snící osoby. Údajně se jedná o prvky typu blikajících majáků policejních aut, výstražných světel, třpyt vodní hladiny, barevný déšť či bouřka provázená neobvykle častými blesky. Přestože autoři přístroj vychvalují a uvádějí statistická data, podle kterých tímto způsobem dochází ke zvýšení počtu zaznamenaných lucidních snů, účinek metody není rozhodně stoprocentní, neboť v praxi je rozpoznání takovýchto nespecifických prvků pochopitelně dosti obtížné. Navíc si musíme uvědomit, že se jedná o sny, v průběhu kterých (jak je každému jistě dobře známo) nám vnímání dokonce i evidentně nereálných situací přijde zpravidla zcela normální. Nevýhodou je také poměrně vysoká cena těchto psychowalkmanů, které však přesto představují určitou účinnou alternativu k metodám ostatním. Jako u všech předešlých případů je opět cílem této metody přimět snící osobu k provedení testu reality.

 

 

Metoda pokusu a omylu

 

 

     Tato poslední metoda, kterou zde uvádím, je založena na zcela náhodném testování reality za účelem odhalení skutečnosti, nejedná-li se náhodou o sen. Tento jednoduchý způsob je obzvláště efektivní při ověřování reality v případě, pokud máte sebemenší podezření, že něco není v pořádku. Sami si vzpomeňte, kolikrát jste zažili situaci, kdy jste si sami pro sebe říkali – „no tohle snad ani není pravda“. Pokud se skutečně jedná o sen, test reality pak jistě uvede vše na pravou míru.

 

 

Test reality

 

 

    Nyní se konečně dostáváme k tolikrát zmíněnému testu, který nám umožní zjistit, zda sníme či nikoliv. Testů reality existuje velmi mnoho a neustále vznikají další a další. Některé jsou k ověřování skutečnosti využívány tradičně již po celá desetiletí, jiné vznikly v docela nedávné době. Mnohdy jsou opravdu chytře vykonstruované. Vymyšlení takového testu je ostatně v mnoha případech čistě individuální záležitostí daného člověka, který si jej vytvořil či přizpůsobil tak, aby co nejlépe vyhovoval právě jemu. Vyberte si proto takovou metodu testování, která je lehce uskutečnitelná a která se vám po všech stránkách nejvíce zamlouvá. Provádějte tento test několikrát denně. Jedině tak se může stát účinným nástrojem odhalování lucidních stavů.

 

    Jeden z příkladů testu reality jsem zde zmínil již dříve. Jedná se o ono pozorování „tání dlaní“. Jak už však bylo uvedeno, nepovažuji ho z mnoha důvodů za spolehlivý. Osobně používám jeden opravdu dobrý test (bohužel neznám jeho pravého autora), který funguje ve většině případů výborně. Jeho podstatou je prosté pozorování hodinek. Ve snu totiž čas nemá žádnou hodnotu. Pokud se tedy podíváte na čas zobrazený na vašich hodinkách, poté zvednete oči a následně čas na hodinkách opět zkontrolujete, čas na hodinkách se obvykle změní. To značí, že se jedná o sen. Například tak místo hodnoty 18:50 uvidíte při dalším pohledu 18:45, 18:59 nebo třeba 22:00. Jestli se tak stane, máte jistotu, že sníte. Metoda však není stoprocentně spolehlivá, vhodné je test několikrát po sobě opakovat. I tak se mi ovšem již několikrát stalo, že čas na hodinkách byl dvakrát či třikrát po sobě stejný a přesto se jednalo o sen. Pro tyto účely jsou vhodné především digitální hodinky, běžné hodinky však rozhodně nejsou na závadu.

 

    Pokud máte shodou okolností ve svém snu po ruce nějakou knihu, můžete zkusit obdobný test. Stačí jen dvakrát po sobě přečíst libovolný odstavec. V případě snu nebude následně čtená pasáž zcela shodná s předchozí verzí. Možná ji dokonce na dané stránce už ani nenaleznete. Tato metoda je údajně ještě více efektivní než pokus s hodinkami, v praxi je však obvykle obtížné poblíž nějakou knihu najít.

   

 

Snová dobrodružství

 

 

    V této chvíli již znáte téměř vše, co potřebujete vědět o lucidním snění, abyste se mohli pustit do vlastního experimentování. Pro přehled uvádím ještě stručný výčet nejběžnějších možností odhalení lucidních stavů: 

 

 

1.     Ve snu jste provedli předem vybranou akci (např. mytí rukou), kterou jste předtím v bdělém stavu mnohokrát za den opakovali za současného testování reality.

 

2.     Rozpoznali jste prvek, jehož výskyt je v normálním životě nepravděpodobný. To vás přivedlo opět k testu.

 

3.     K provedení testu vás přimělo rozeznání do snu vintegrovaných signálů pocházejících z vašeho psychowalkmana.

 

4.     Test reality jste provedli zcela náhodně.

 

 

    Pokud byl test reality úspěšný a vy jste rozpoznali, že se jedná o sen, zažili jste skutečný lucidní sen. Co si však v takových případech počít dál? V první řadě je nejdůležitější zejména zachovat klid. Mnozí lidí je zjištěním, že sní, obvykle poněkud rozrušeno a to vede obvykle k rychlému probuzení. Zůstaňte tedy pokud možno klidní a raději se začněte pozvolna rozhlížet kolem sebe. Tak jako tak, hlavně se během svého snu nesnažte jakkoliv soustředit na vaše iluzorní snové tělo. Pokud tak učiníte, můžete vyvolat pocity, které přitáhnou vaši pozornost k vašemu skutečnému (fyzickému) tělu a probudíte se. To se u lucidních snů stává neobyčejně často. Vytrvalou praxí se to částečně zlepší.

 

    Nyní máte před sebou nejrůznější možnosti. Stejně jako v případě astrálních projekcí či jiných OOBE máte možnost se volně pohybovat časem i prostorem a to jakoukoliv rychlostí. Obvykle však tyto schopnosti zpočátku neumíte příliš ovládat. Můžete mít například problémy s létáním nebo se vám vůbec nepodaří dostat do vzduchu. Zpravidla se také stává, že se místo skutečného létání pohybujete pouze jakýmisi obrovskými skoky. Současně máte pocit, jako by vaše snové tělo téměř nic nevážilo. Můžete v něm cítit jemné brnění, příliš se tím však nezabývejte vzhledem k riziku probuzení.

 

    Ve vašem lucidním snu můžete prožívat opravdu rozmanitá dobrodružství. Můžete také využít schopnosti měnit scenérii vašeho snu a situovat se tak na jakékoliv imaginární místo. Někomu to může činit potíže, jiní se s tím vyrovnávají naopak velice snadno. Je také možné zakomponovat do vašeho snu jiné osoby, předměty nebo zvířata, které se zde budou pravděpodobně chovat podobně jako v reálném světě. Osobně s měněním scenérií moc zkušeností nemám. Podle některých autorů se stačí pouze soustředit na dané místo, jiní radí, aby se daná osoba co nejrychleji roztočila kolem své vlastní osy a myslela na cílovou destinaci. Zkoušel jsem také zakrýt dlaněmi oči, myslet na jiné místo a poté dlaně oddálit. Ve většině případů však vedlo takové experimentování k obrácení pozornosti na vlastní tělo nebo naopak nastala pouze tma. Obojí mělo stejný výsledek – probuzení. Osobně proto se změnou okolí obvykle příliš neexperimentuji a prožívám lucidní sny takové, jaké jsou. Taktéž začátečníkům nedoporučuji v tomto příliš experimentovat neboť hrozí, že budou zklamáni předčasným probuzením. Možnost měnit snovou realitu je však každým pádem nesmírně lákavá představa, v tom mi dáte jistě za pravdu.

 

    Existuje ještě jedna možnost, jak docílit požadované změny prostředí, bohužel se mi však ještě nenaskytla příležitost ji vyzkoušet. Jde o úchvatnou metodu pocházející od známého mystika a „astrálního cestovatele“ Roberta Bruce, kterou nazývá „projekcí virtuální reality“. Její podstata spočívá v možnosti vstoupení do obrazu či plakátu visícím kdekoliv na zdi – třeba zrovna ve vašem pokoji. Údajně se pouze rozběhnete či „rozletíte“ proti takovému objektu a po chvíli jste doslova "uvnitř". Pro tyto účely je zřejmě vhodné nesoustředit se na obraz samotný, ale spíše na to, co zobrazuje, jako by to byla skutečná krajina.

 

    Zmíněné "skákání" na velké vzdálenosti je podle vlastních zkušeností vcelku bezproblémové. Je to často vskutku zvláštní a úchvatný pocit přeskočit ladným skokem dům, odrazit se od střechy dalšího a doskočit na několik desítek metrů vzdálené objekty. Snad to sami jednou zažijete. Na tomto místě je však vhodné důrazně upozornit na opakované provedení testu reality, předtím než odněkud bez váhání vyskočíte oknem. Snad nebudete mít zrovna pokažené hodinky :-)

 

 

Účely lucidního snění

 

 

    Jak již bylo řečeno, způsobů praktického uplatnění lucidních snů je mnoho. Obvykle se uvádí tyto základní možnosti:

 

 

1.    Uplatnění psychologické za účelem překonávání některých fobií. Daná osoba si tak může ve snu zkušebně prožívat jakékoliv pro ni nepříjemné situace s vědomím, že se jedná pouze o sen, a postupně si tak na ně může zvykat.

 

2.     Překonávání nočních můr prostřednictvím testu reality

 

3.     Lucidní snění jako druh zábavy

 

4.     Léčení depresí či jiných dlouhodobých nežádoucích stavů

 

5.     Z pohledu buddhistického lucidní sny pomáhají pochopit představu světa jako pouhé iluze, kde člověk sám neví, co je vlastně reálné a co ne, přičemž mnoho věcí, o kterých si myslí, že reálné jsou, jsou ve skutečnosti jen snem odhaleným prostřednictvím testování reality.

 

6.     V neposlední řadě je zde také možnost přecházet ze stavů lucidního snění přímo do astrálních projekcí odehrávajících se na fyzické rovině – tudíž možnost pohybu v "reálném světě".

 

    Poslední uvedená možnost je však značně obtížná, jelikož lucidní sny obvykle nejsou tak jasné jako astrální projekce a jednak je v tomto stavu velice těžké zobrazit skutečnou realitu. Když se to přece jen povede, je až neuvěřitelně lehké sklouznout mimovolně opět na snovou rovinu. Uvidíte sami, kolikrát se ve snu ocitnete uprostřed svého pokoje, ale po jeho opuštění či průletu oknem bude vše vypadat úplně jinak než ve skutečnosti. Můžete se také během lucidního snu pokusit soustředit na své fyzické tělo a snažit se tak dostat do jeho blízkosti na fyzickou rovinu. To je však velice obtížné z důvodů existence již zmíněných rizik probuzení.

 

    Co se týče jasnosti lucidních snů, obvykle se nejedná přímo o křišťálově průzračné stavy, během kterých přemýšlíte stejně jasně a bystře jako v reálném životě. Vnímání průměrného lucidního snu se často podobá spíše vnímání reality ve stavu mírného opojení alkoholem. Ve většině případů si lidé uvědomují, že se jedná o lucidní sen, využívají schopností i možností, ale nejsou již schopni jasně vymyslet, co by chtěli opravdu uskutečnit či kam by měli jít. Pro tyto případy je vhodné mít předem připravené tipy, podle kterých se pak následně můžete rozhodovat.

 

    Nevýhodou lucidních snů je také fakt, že s ohledem na délku jednotlivých časových intervalů REM fází spánku trvají lucidní stavy často velice krátce, zejména pak v počátečních stadiích praxe. Další velkou nevýhodou je to, že lucidní sen nemůžete mít, kdykoliv se vám zachce. Frekvence lucidních snů je totiž obvykle nízká. Někdy můžete čekat na svůj další lucidní sen třeba celé měsíce nebo i roky. Záleží hlavně na tom, do jaké míry jste si schopni své sny pamatovat, jak účinný je váš test reality a jak často se věnujete nácviku v reálném čase. Výhodou je naopak skutečnost, že nikdy nevíte, kdy máte nějaký ten lucidní sen očekávat, přičemž vás mnohdy příjemně překvapí i během dlouhých období, ve kterých se těmto věcem absolutně nevěnujete. Jindy naopak pouhá četba literatury či přemýšlení o daném tématu přivolá lucidní sen takřka okamžitě hned následující noc. Přesto existují lidé, kteří se praktické stránce lucidního snění věnují celá léta, jejich sny jsou až neuvěřitelně jasné, plné barev (běžné sny jsou často pouze černobílé) a s vysokým stupněm pozornosti. Takoví lidé mají i několik lucidních snů denně. Závisí to zřejmě jak na jejich  individuálním nadání, tak na soustavné vytrvané praxi. Podle některých autorů přispívají ke zvyšování frekvence lucid dreams a též k jejich kvalitě také jakákoliv energetická cvičení. To mohu ostatně potvrdit z vlastní zkušenosti.

 

 

Příklady

 

 

 

    Na závěr tohoto článku uvádím čistě pro dodání motivace některé vlastní zajímavé lucidní sny. Snad se vám budou líbit. Tady jsou:

 

 

1.     Nacházím se ve stavu spánku. Najednou mám pocit, že mohu vidět přes zavřená víčka. Soustředím se na tento pocit a po chvíli se nalézám v koupelně sedící před zrcadlem. Jelikož schopnost vidění přes zavřená víčka zpravidla značí příležitost k projekci, snažím se odpoutat od těla vyvíjením určitého „tlaku“ na jednu stranu. Nakláním se a po chvíli spatřuji v zrcadle dva své vlastní obrazy. Uvědomuji si úspěch celé akce a volně se vzdaluji místností směrem ke stropu dál od těla. Zde si uvědomuji, že se musí jednat o sen. Pomocí několika lehkých temp jako při plavání opouštím místnost a prolétám chodbou do místnosti další. Zajímá mě, jestli venku vypadá vše tak jak má, a následně prolétám oknem těsně pod stropem. Před domem se zdá být všechno v naprostém pořádku, po pravé straně se však nacházejí vysoké domy s osvětlenými okny, které tam ve skutečnosti nejsou. Je tma. Pohybuji se vpřed, avšak vzápětí se mnou cloumá jakýsi vítr a ocitám se na neznámém místě. Snažím se změnit prostředí snu … mlhavě se něco rýsuje … probouzím se.

 

2.     Je pozdě v noci. Probouzím se a následně opět upadám do spánku. Snažím se o exteriorizaci vhodnou mentální technikou. Po chvíli jsem volný. Několika tempy se pohybuji směrem od těla a prolétám oknem ven. Prostředí kolem domu vypadá reálně, všude je však velká tma. Pozoruji své ruce a snažím se vyvolat fenomén „tání ledu“. Na dlaně je však velmi špatně vidět a tak se pohybuji nad střechou domu směrem k nedalekým budovám. Jsem překvapen, jak reálně všechno vypadá. Dostávám se do blízkosti vysoké stavby a prolétám zdí v místech, kde se v reálném světě nachází ordinace mého lékaře. Následně spatřuji zajímavou scénu. Jsem v kuchyni, ve které si někdo povídá s dítětem. Se zklamáním, že se nejedná o skutečnou projekci, ale pouze o lucidní sen, ve kterém je poněkud nepravděpodobné, že by tak malé dítě bylo tak pozdě v noci vzhůru, se probouzím.

 

3.     … rozbíhám se plnou rychlostí chodbou a vyskakuji oknem. Jsem si vědom faktu, že sním, aniž bych si pamatoval provedení testu reality. Očekávám, že poletím přímo prostorem, avšak s překvapením padám velkým obloukem dolů k zemi. Dopad je obdivuhodně měkký, jako by mé tělo téměř nic nevážilo ...

 

4.     … nacházím se na pusté vyprahlé planetě – pravděpodobně na Marsu. Všude kolem leží těla mrtvých zvířat. Uvědomuji si, že sním a opouštím toto neblahé místo mohutným skokem vysoko vzhůru. Letím čím dál výš a výš … Najednou jsou všude kolem nádherně bílá oblaka a já se vznáším uprostřed nich. Hlavou mi bleskne myšlenka, zda se nejedná o jinou rovinu, ale vzápětí tuto možnost zavrhuji …

 

5.     … objevuji se na tropické pláži, což je jeden z naučených signálů k testování reality … něco zde není v pořádku. V pozadí se rýsují obrysy velkého množství kostelů jako někde v Benátkách … Provádím test pomocí hodinek a zjišťuji, že se jedná o sen … snažím se točit a změnit snovou realitu … obklopuje mě tma a začínám cítit své fyzické tělo … probouzím se.

 

6.      ... procházím parkem ... náhodně provádím test reality ... mám jistotu, že sním ... rozbíhám se .. odrážím se od zábradlí a přeskakuji řeku ... odrazem od stromu rostoucího u kraji silnice přeskakuji trávník a směřuji k sousednímu domu. Procházím zdí kolem tohoto domu a současně si za ní představuji jinou krajinu ... probouzím se ...

 

    To byly některé z mých prvních lucidních snů. Ty vaše budou vypadat pravděpodobně velmi podobně. Přeji mnoho úspěchů v experimentování na tomto poli a také hodně krásných a příjemných zážitků!

 

Tady jsou ještě některé mé další zajímavé lucidní sny (aktualizované):

    Před časem jsem si dal za úkol zkusit projít nějakými dveřmi do krajiny, kterou si za nimi představím. Procházení zdí za tímto účelem pro mě jaksi nefunguje, snad budou nějaké dveře vhodnější. Po čase přichází lucidní sen ... probouzím se z obyčejného snu .. nemůžu přesně říct, jestli jsem vzhůru nebo jestli ještě spím .. zkouším techniku šňůry .. dostávám se ven ... je den ... plavu skrz okno a vysoko kolem sousedního domu .. zkouším letět střemhlav co nejvyšší rychlostí ... bez znatelného úspěchu ... snáším se nad asfaltovou cestu vedle silnice, která tam ve skutečnosti není ... plavu velmi nízko nad zemí ... nalevo vidím plot, který tam také nemá co dělat .. najednou je tu něco jako zeď s dřevěnými vraty (tohle jsem si zřejmě přál vidět, abych mohl vyzkoušet procházení dveří za účelem změny reality) ... myslím na krajinu za dveřmi a snažím se jimi projít ... nepovedlo se .. všude kolem mě je jen tma ... opět si uvědomuji, že nejsem schopen říct, zda se již probouzím nebo jestli je to ještě sen ... po chvilce zase "vidím" .. zkouším opět projít zdí ... zase jen tma .. tentokrát se už definitivně probouzím ... příště bude asi lepší využít ke změně reality nějaký obraz na zdi.

    1. 10. 2006 - jsem ve svém pokoji. Je den. Něco je však nějak jinak. Chci provést test reality pomocí hodinky, ale zjišťuji, že je nemám na ruce. Snažím se vzpomenout, co bych měl v takových případech dělat (zkusit třeba prostrčit prsty skrz nějaký předmět, momentálně mě však nic nenapadá. Situaci vyřešila náhoda - na nočním stolku vidím digitální budík. Všechno však vypadá normálně, jako by to ani nemohl být sen. Dívám se na budík, pak stranou a potom zase na budík. Čas se změnil! Tohle je lucidní sen. Zkouším ještě jednou totéž a na budíku se objevují dokonce nějaká nová čísla navíc. Jdu k oknu ... zkouším prostrčit prsty skrz sklo. S pravou rukou se mi to nepovedlo - prsty narážejí s klepnutím přímo na sklo jako ve skutečnosti. Prsty levé ruky však prostrkuji oknem bez problémů .. něco je však nějak jinak - nejsem "ve vzduchy", ale stojím normálně na zemi. Přemýšlím, co bych měl dělat. Všechno vypadá skutečně - jako bych se úplně bál vyskočit z okna :-)) ... rozhoduji se zůstat v klidu a zkusit, jak dlouho se v tomto stavu a na tomto místě udržím. Sedám si na malý stolek, který uprostřed pokoje normálně nemá co dělat, zavírám oči, klidně dýchám a počítám ... po chvilce slyším hlasy. Do pokoje přišla návštěva, která tu byla ve skutečnosti předchozí večer .. nerozumím, přesně, co říkají ... probouzím se ...

    Pro příště bych si měl ujasnit, co v lucidním snu přesně dělat a líp si zafixovat zkoušky reality bez hodinek. Tohle byla jedna z mála příležitostí, kdy jsem byl ve dne přímo ve svém pokoji, kde mám několik plakátů s krajinami, do kterých bych se mohl pokosit projít. Nějak mě to ale vůbec nenapadlo. Snad příště. Snad by bylo možné projít plakátem i bez možnosti létání. Nebo bych mohl příště (vždycky když jsem na zemi) zkusit techniku šňůry a dostat se tak do vzduchu. Musím si to ujasnit a častěji si všechno opakovat..

    Říjen, 2006 - Tento lucidní sen je něčím zvláštní. Začíná jako obyčejný sen. Procházím se u řeky společně s rodiči, kteří venčí našeho psa. Znám polohu i jméno té řeky, vypadá však jinak než ve skutečnosti - má široké ploché břehy s uschlou trávou a na druhé straně je nějaká stará továrna ... přicházím ke starému suchému stromu s mohutným kmenem ... najednou se vznáším před tímto stromem ve výšce několika metrů a rozpoznávám, že se jedná o lucidní sen ... v dálce vidím rodiče ... letím nejprve střemhlav dolů a poté nad hladinu řeky ... pohybuji se silou myšlenky ale současně také pohyby jako při plavání ve vodě ... užívám si ten pocit ... počasí je podobné jako na jaře ... najednou se děje něco zvláštního - něco mě pomalu táhne směrem po proudu řeky do větší výšky. Nezdá se to být příliš silné, ale je to síla zřetelná. Jde tomu odolávat, ale když přestanu, opět mě to táhne jakoby na jedno místo ve vzduchu nad řekou. Nechávám se volně unášet touto silou. Vynáší mě to do výšky .. najednou se to na jednom místě na cvhíli zastavuje, jako by to dosáhlo správné polohy a krátce na to mě to opět nese neznámým směrem - tentokrát však velmi rychle ... přineslo mě to před vysokou skálu na břehu řeky. Ve skále je otvor a za ním přírodní chodba. Je to jeskyně se stěnami z bílého ostrého kamene. Otvor i chodba jsou velmi úzké, člověk by zde rozhodně neprolezl ... vzdaluji se, ale vzápětí mě napadá, že v tomto stavu bych chodbou mohl vlastně bez problémů proletět ... pomalu tedy postupuji otvorem ve skále směrem dál ... Po nějaké době nacházím jakýsi výklenek na konci chodby, který současně vyúsťuje ze skály a nabízí pohled na řeku. Sem by se snad vešel už i člověk. Na zemi leží lebka a kousek od ní jsou srovnané nějaké předměty. Myslím že tam bylo i několik obyčejných baterií. Nechápu smysl toho, co vidím ... lucidní sen sklouzává do běžného snu a vynořuje se příběh o thajské ženě, která tuto jeskyni obývala a zabývala se jedy. Myslím, že někoho otrávila a byla pro tento čin hledána .... malé čínské bárky plují po řece .. všude je rušno a plno lidí, je to řeka protékající nějakým asijským městem, zřejmě přímo tržištěm. Na břehu stojí starobylé budovy ... je to na jiném místě a v jiném čase ...

    Listopad, 2006 ... zkouším náhodně v koupelně test s hodinkami. Povedlo se. Vůbec mi nepřipadá, že by to mohl být sen. Ani nevím, co bych měl dělat ... uvědomuju si, že nejsem ve vzduchu ... rozbíhám se přes pokoj s úmyslem proskočit oknem. Vše však vypadá tak reálně, že se až bojím vyskočit :-) .. proskakuji sklem, poté však padám z druhého patra k zemi a teprve kousek nad ní vzlétám vzhůru. Nevědomky jsem tak objevil jednu z možností, jak se ze země dostat rovnou do vzduchu. Když totiž začne lucidní sen "na zemi", obvykle nemůžu létat, jen se pohybuji velkými skoky ... letím silou vůle bez pohybu rukou vysoko vzhůru a poté klasicky "plaváním" za roh kolem domu ... náhle cítím opět jakýsi "vítr" a něco mě táhne dozadu a nahoru jakoby na jedno určité místo u bočních schodů domu .. po chvilce se probouzím.

    Příště by to chtělo ujasnit si předem, co dělat. Chtěl bych se zkusit dostat do jiné krajiny průletem plakátu nebo kalendáře na zdi. Taky bych se mohl pokusit dostat ze země do vzduchu prostřednictvím techniky šňůry.

    Prosinec, 2006 ... jsem v pokoji ... najednou mi připadá něco nějaké divné a posléze zjišťuji, že se jedná o sen. Tentokrát jsem měl poněkud zatemněnou mysl a vůbec jsem neprováděl test s hodinkami. Místo toho jsem sledoval ruce. Popvé v lucidním snu pozoruji efekt "rozplývání se dlaní" - jsou jakoby mlhavé a šedé, není to však vůbec jasné. Nicméně mi to pomohlo poznat, že jsem zase po dlouhé době "probuzený ve snu" :-) ... v pokoji je více lidí - máma a snad i několik známých. Napadá mě myšlenka dostat se nějak do vzduchu. Zkouším tedy techniku "šňůry". Ta ve snu funguje spolehlivě! Představuji si nad sebou neviditelný provaz a s rukama nad hlavou se po něm snažím šplhat. Zpočátku se nic neděje a navíc mi to připadá docela komické, protože se o něčem bavím s mámou, dívám se na ni a přitom šmátrám rukama nad hlavou jako blázen :-)) Nikomu to však nepřijde divné a jelikož vím, že jde o sen, všechny osoby v pokoji ignoruji a soustředím se na šplhání ... najednou to jde jako po másle a během několika sekund jsem u stropu místnosti ... ihned letím z pokoje ven. Zapomněl jsem ovšem (zase!) na myšlenku proletět plakátem nebo kalendářem :-) Snad to vyjde jindy. Pro příští lucidní snění si musím ujasnit pár věcí:

1. Při podezření na sen udělat test reality pomocí hodinek. Když to nevyjde, tak se budu snažit prostrčit prsty skrz sklo, nějakou stěnu nebo předmět. Nebo se podívat jinam a pak zase na ruku. Třeba se na ní objeví hodinky.

2. Ve snu "na zemi" se dostat do vzduchu technikou šňůry

3. Doma se snažit proletět plakátem (k těmto účelům na zdi dokonce dva). Venku se bych měl asi věnovat zdokonalování v létání různými rychlostmi.

4. Pravidelně si tohle všechno připomínat :-)

    Co se týče změny reality mimo dům, nenapadá mě zatím jediná spolehlivá technika. A to jsem jich už pár zkoušel. Snažil jsem se procházet zdí a za ní si představovat jinou krajinu, zkoušel jsem si zakrývat oči dlaněmi, situovat se někam jinam a oči odkrýt a jednou jsem zkoušel i techniku točení. Nic však nepřineslo požadované výsledky, maximálně jsem ztratil obraz, kolem mě byla tma a následně jsem se probudil. Chce to nějaké nápady.

    1. 1. 2007 ... někomu vysvětluji, co je to lucidní sen. Po čase vysvětlování se dostávám k testu reality pomocí hodinek ... K Vánocům jsem dostal nové hodinky s ručičkami (bez digitálního času). Nejprve jsem měl obavy, že podle ručiček se ve snu bude obtížně určovat čas, opak je však pravdou. Nosím je teprve asi týden a už se stihly zakomponovat do snu ... Dívám se na hodinky a snažím se přečíst čas. Zvláštní je, že se na nich ručičky vůbec neobjevily. Je mi jasné, že jde o sen. Opět to vysvětluji někomu vedle a dívám se na ně znovu. Stejný výsledek. Při třetím pokusu už ručičky vidím. Po čtvrté se objevují v jiné poloze. Možná je to dokonce ještě snazší než test s digitálkami ... Jsem někde na ulici ... skáču velkým skokem přes několik aut. Poté se snažím dostat do vzduchu pomocí techniky šňůry. Nejprve to nejde, tak si zkouším dřepnout a jakoby dozadu a dolů zatáhnout za imaginární provaz - jako bych něco ve vzduchu vší silou stahoval k zemi. Z této pozice ručkuju po provaze a vytahuji se vzhůru naprosto bez problémů. Další zajímavé zjištění! .-) ... Letím ulicemi ve výšce asi třetího patra podél vysokých budov. Po chvilce mě zase táhne něco jakoby na stranu do jedné budovy ... nechávám se tím vést ... potom ale tato síla mizí a já vlétám do jedné z budov. Prolétávám dalšími a dalšími stěnami. Už si nejsem přesně jistý, ale mám pocit, že jsem buď prostupoval skrze nějaké sklo nebo jsem vždy viděl přes zeď, co je v další místnosti. Na tento obraz jsem se při průletu zdí vždy soustředil a snažil se ho tak neztratit. Funguje to celkem spolehlivě ... Prozkoumávám mnoho místností a až se divím, jak dlouho to trvá. V jedné z prostor je dokonce jakási školka a plno lidí ... Pokračuji dál do chodby ve vyšším patře. Dostávám se do pokoje na jejím konci. Lucidní sen postupně sklouzává do běžného snu. Najednou vše vypadá jako v nějakém luxusním vlaku ... sen pokračuje ...

    Ze začátku byl tento lucidní sen docela stabilní. Vytahování pomocí šňůry ze dřepu (a záklonu) se zdá být slibné, musím to ještě někdy ověřit. Nové hodinky mě taky docela příjemně překvapily. Zcela nová je pro mě taky schopnost vidět přes zeď. Soustředění se na obraz za zdí umožňuje její procházení hladce a bez neočekávaného nežádoucího sklouznutí na jiné místo nebo do běžného snu. Možná by se dané prostředí dalo změnit pouhým soustředěním na myšlenkový obraz jiné krajiny a pouhý pohyb kupředu do této scenérie.

Do příště:

Ověřit techniku šňůry ze dřepu
Zkusit zase vidět přes zeď
Snažit se změnit prostředí vstoupením do myšlenkového obrazu

    19. 2. 2007, 14:40, na pravém boku. Tento lucidní sen byl nesmírně rozmanitý a dlouhý. Ihned po probuzení jsem se snažil všechno zapsat, ale na většinu jsem si už nevzpomněl. Před spánkem jsem chvilku myslel na určitý způsob "teleportace", který by možná šel využít ke změnám reality ve snu. Přemýšlel jsem taky, na co bych měl během usínání myslet, aby to zvýšilo frekvenci lucidních snů. Tyhle myšlenky tentokrát opravdu zapracovaly:

  ... jsem ve zvláštním temném pokoji v neznámém domě ... nějak tuším, že se jedná o sen. Pomalu přibližuji ruku s hodinkami k očím a očekávám kladný výsledek testu. Zaznamenávám polohu rafiček a dívám se znova. Rafičky se změnily a celé hodinky při druhém pohledu dokonce dostaly jiný celkový tvar i design. Mám radost. Vycházím z pokoje po schodech na nějakou chodbu, kde jsou další schody ... v rohu si všímám zrcadla ... vidím v něm svůj obraz jako ve skutečnosti ... Nyní se snažím projít zdí ven a přemýšlím, jak se dostat do vzduchu. Do této doby jsem se pohyboval normálně po zemi. Jsem někde ve vyšším patře domu. Napadlo mě proskočit zdí s očekáváním následného pádu a pokusit se to nějak "ustát" a zůstat ve vzduchu, ještě než dopadnu na zem. Tuto myšlenku však zavrhuji a zkouším něco nového. Stoupnu si čelem proti zdi a pouze silou vůle jí velmi plynule a pomalu prostupuji - bez jakéhokoliv pohybu končetin. Nyní jsem vysoko ve vzduchu blízko jakéhosi sídliště. Napadá mě, že bych měl zkusit plavat jako obvykle, pohybuji se však stále silou vůle vpřed na střechu menší budovy přede mnou ... Nějak mě napadlo zvýšit jasnost lucidního snu "prací s energií". Provádím tedy složité cviky qi-gong  asi metr nad střechou budovy. Je to jako ve skutečnosti. Cítím teplo v dlaních, když se na ně soustředím a také proudění energie v kříži. Možná jsem měl vyzkoušet též mikrokosmické obíhání ... Jsem v koupelně. Opět vidím svůj obraz v zrcadle. Tentokrát mám však v nějaké divné oči a zakloněnou hlavu. Visím nehybně ve vzduchu a v zrcadle vypadám skoro jako mrtvola ... před zrcadlem začínám opět provádět některé cviky. Vidím dokonce detaily svého oblečení ... Je zvláštní cvičit ve vzduchu :-) ... levituji u stropu v tureckém sedu, nohy mi však nějak padají k zemi, jako bych seděl na nějaké desce ... cítím, že lucidní sen ustupuje. Snažím se to ještě zachránit zoufalými pokusy o změnu reality. Neúspěšně. Sklouzávám do zamlženého snu a v dálce vidím obrazy vzdálené země. Nejsem však schopen jakékoliv akce. Cítím, že jsem vzhůru a současně ještě vnímám doznívající sen. To se mi stává poměrně často ... otevírám oči a snažím se vše zapsat. Připadá mi to, jako bych si na všechno vzpomínal někdy po měsíci. Velkou část si nemůžu vůbec vybavit.

    V tomto snu opět selhaly pokusy o změnu reality. Chybí mi zřejmě představa nějakého určitého mechanismu, který by to umožnil. Ten je myslím velmi důležitý. Ve snu mi moc nejde něco uskutečnit, když to vyloženě necítím - např. šplhání po šňůře nefunguje, když necítím odpor a tah rukou. Když si však tyto pocity představím, celá akce se povede. Navíc má člověk pro příště poměrně jasnou představu, jak vše správně zopakovat. Podobný mechanismus by se možná dal nalézt i k účelům změny prostředí. Pouhé pomyšlení na jiné místo prostě nějak nefunguje. Je to pocit jako ve skutečnosti, kdy dobře víte, že se to nepovede. Někomu to však problémy kupodivu nečiní vůbec.

1. 3. 2007 ... Stojím v garáži před zrcadlem, které tam nemá co dělat. Zjišťuji, že se obraz v zrcadle o něco zpožďuje za skutečností. Nejprve pohnu rukou a teprve po chvilce udělá ruka stejný pohyb v zrcadle. Ještě pro jistotu provádím test reality. Na hodinkách se čas nejprve dvakrát nemění, pak se ale opět změní design hodinek a v dolní části ciferníku se objevuje malé kolečko s nějakými zcela nesmyslnými čísly. Ty se při druhém podívání mění ... Jsem o patro výš. Procházím skrze skleněné dveře na balkón, zdvihám ruce do vzduchu a pomalu vzlétám vzhůru. Na obloze vidím plno hvězd, jedna se dokonce pohybuje. Je hluboká jasná noc ... Letím vzhůru a poté směrem k vrcholku jednoho ze smrků před domem. Snažím se změnit rychlost pohybu a dostat se tam okamžitě, nedaří se to však. Ještě pořád se ve vzduchu neumím pohybovat rychle ... Nyní jsem vysoko někde nad korunami stromů poblíž domu, který na tomto místě ve skutečnosti nestojí ... Přijíždí auto a z něj vystupují lidé a rovněž uvnitř domu poblíž se něco děje. Sleduji dění pod sebou a přemýšlím, co budu dělat. Napadlo mě doletět k protějšímu domu, projít zdí a sledovat sousedy uvnitř. Ještě nikdy jsem v lucidním snu nepozoroval ostatní. Alespoň ne cíleně. Ale proč ne, je to koneckonců jenom sen ... prolétám do zmíněného domu někde ve výšce prvního patra ... pomalu se probouzím. Tento lucidní sen byl krátký a nestabilní. Měl tendence sklouzávat do běžného snu.

13. 7. 2007 Jsem v nějakém zdravotnickém zařízení ... na skleněných dveřích od jedné z čekáren je název chemické sloučeniny. Napadá mě, že by tam neměl být. Říkám kamarádovi, že se jedná o sen. Nevěří mi. Abych mu to dokázal, zvedám ruku a protahuji ji skrz sklo ... skáču velkými skoky po hale ... chci se dostat do vzduchu. Snažím se šplhat po šňůře ... povedlo se. S radostným výkřikem letím vzhůru ... nyní jsem ve velké místnosti ve sklepě. Vypadá to tu jako v nějakém obrovském skladě. Je tu plno mladých lidí. Kdosi jim na stupínku přednáší o nějakém novém projektu. Slyším slova "vyvineme novou metodu kolektivního vědomí" ...

28. 8. 2007 Tento sen byl asi mým nejdelším lucidním snem vůbec. Uplatnil jsem v něm ve velké míře staré triky a dokonce jsem vyzkoušel i spoustu nových věcí.

    Zdá se mi obyčejný sen. Jsem ve staré škole. Sedím v učebně u počítače a vybírám poštu. Prohlížím si email od bývalého ředitele školy. Zobrazují se nějaké rentgenové snímky pro jeho budoucí plánovanou operaci. Zřejmě se o tom chtěl se mnou poradit. Najednou se jeden z bývalých spolužáků ptá, o co jde, a další se hned otáčí taky. Zavírám okno prohlížeče, ale celý počítač se jako naschvál zasekne.  Vtom vchází do místnosti onen ředitel a civí na monitor. Uvědomuji si trapnost situace, on však přátelsky pronáší pouze: "To máš jedno, vždyť je to všechno přece jenom sen". Nahlas si se zájmem říkám: "Tak to se na to podíváme, jestli je to opravdu sen". Hledám hodinky, abych provedl test reality, ale nemám je zrovna na ruce. Napadá mě sáhnout pro ně do kapsy. Tam je sice nikdy nenosím, ale zkouším si představit, že je tam najdu. Opravdu tam jsou, dokonce hned dvoje. Vytahuji hodinky a zkoumám čas. Na obou jsou barevné ručičky ve stejné poloze. Dívám se znovu, opět stejná poloha. Rozhlížím se po místnosti a na zdi vidím školní hodiny. Také na nich je stejný čas. Při dalším pohledu na hodinky se čas mění. Chce se mi vyskočit z okna a někam letět, ale všechno mi připadá nějak moc reálné. Provádím test reality pro jistotu ještě jednou. Čas se opět změnil, je to opravdu sen! Napadá mě dostat se do vzduchu jako minule - jednoduše stojím, napřahuji ruce vzhůru a silou vůle pomaličku a plynule vzlétám ke stropu a poté oknem ven. Tentokrát si létání opravdu užívám, celou dobu letím pouze silou vůle bez nějakých pohybů rukou jako dřív. Venku je shluk lidí a chystá se tam promítání nějakého filmu pod otevřenou oblohou. Zkouším letět těsně nad zemí a potom přesně na hranici země - vzduch. Je to jako bych klouzal po mořské hladině. Cítím při tom jemný odpor a proudění energie v těle. Napadá mě, že vnímání energie může prodloužit lucidní sen a tak zkouším prolétávat skrz různé předměty a vnímat při tom energii ... letím skrz dlouhé zábradlí ... Najednou opět po dlouhé době cítím, jak mě nějaká neviditelná síla táhne pryč. Nechávám se unášet dál s očekáváním, že mě to zanese někam, kde je to pro mě důležité. Unáší mě to dál a dál zpět do budovy a potom dlouhou sklepní chodbou do malé místnosti. V místnosti je několik velmi starých lidí, vypadá to skoro jako nějaký hospic. Nechápu, proč jsem se ocitl na takovém místě. Zkouším se nahlas zeptat, kdo z nich mě zavolal. Ozývá se jedna stará žena s dlouhými bílými vlasy. Nikdo z ostatních nereaguje. Ptám se, proč mě zavolala. Tvrdí, že umírá a že má strach. Začínám se pomalu probouzet, slyším dokonce chrápání někoho, kdo spal ten den v reálném světě ve stejné místnosti. Jsem naštvaný, že mě zrovna tohle musí probudit a že lucidní sen končí. Cítím, že jsem skoro vzhůru, ale zároveň ještě vnímám sen. Zkouším se soustředit pouze na sen a ten kupodivu pokračuje dál ... rozhovor se stejnou ženou končí. Poté ji beru do náruče a nesu někam pryč. Cestou zahlédnu zrcadlo. Vidím v něm naprosto jasně sebe, žena v mé náruči však v zrcadle není. Je to zvláštní. Mluvím s ní dál a přenáším ji do vedlejší místnosti, kde je naprostý klid. V ten okamžik zapomínám na klíčová slova ředitele a myslím si, že právě tato žena způsobila daný lucidní sen. Děkuji jí za to a prosím ji o laskavost - aby mě znovu zavolala, až umře. Souhlasí. Jdu ven z místnosti, přičemž na zdi zahlédnu jiné zrcadlo. Vidím se v něm oblečený jen do půl těla. Zkouším si představit oblečení zbylé poloviny těla, dokonce na chvíli zavírám oči a vizualizuji si chybějící části oděvu. Ty se v zrcadle skutečně pozvolna objevují ... jdu ven a užívám si zase létání. Procházím zdí a opět vnímám energii a mírný odpor. Napadá mě trochu si zaexperimentovat. Kousek dál kráčí ve školní hale nějaký člověk. Letím k němu a prostrkuji dlaně skrze něj. Jde to trochu ztěžka, odpor je mnohem větší než při procházení zdí. Je to podobný pocit, jako bych se snažil prostrčit ruce pružným gumovým balónem. Uchopuji jeho srdce. Současně mě však napadá, že bych mu mohl nějak ublížit, pouštím proto jeho srdce a zkouším pro změnu pátrat dlaněmi v jeho hlavě. Zdá se, že mu je to nepříjemné a brání se tomu. nechávám ho na pokoji ... letím dál směrem k místu, kde se má promítat film. Je tam plno lidí. Opodál stojí nějaký voják v hnědé uniformně. Ani jeho moje "pokusy" neminou. Svírám pěst a praštím ho do nohy. Skutečně jsem ho zasáhl, očividně si toho také všiml. Lekl se a rozhlíží se nervózně kolem, co to bylo. Vedle stojí železný sloup. Zkouším působit i na tento sloup a vší silou do něj udeřím pěstí. Ve skutečnosti by tohle asi dost bolelo, nic však necítím. Cítím pouze, že rána je silná a že jde skutečně do sloupu a ne skrz něj ... napadá mě zacvičit si jednu bojovou sestavu shaolinu, nepamatuji se však přesně na pohyby ... probouzím se

3. 9. 2007 5:15 Tohle byl můj první sen, ve kterém vedlo provedení testu reality k překonání noční můry

    Jsem na chatě. Je hluboká noc. Široko daleko nikdo není, pouze silný vítr šumí v korunách smrků na kraji lesa. Vládne tu opravdu strašidelná atmosféra. Někdo tu se mnou je, nevím přesně kdo ... najednou něco silně zaburácí a nad bránou do zahrady se zatáhne červená opona jako v divadle. Ozývá se jakýsi rachot a vítr pořádně zesílí. Opravdu jsem se lekl, úplně mi buší srdce. Utíkám zpátky do chaty a co nejrychleji za sebou zamykám dveře. Jak prchám do další místnosti, uvědomuji si najednou, že jsem asi proběhl zdí a jsem zase venku na nechráněném prostranství. Děsím se, jak si to se mnou zahrává a snažím se dostat do bezpečí. Zmocňuje se mě panika. Najednou mě napadá, že tohle všechno je natolik šílené, že to musí být sen. Sleduji hodinky, čas se mění! Padá mi kámen ze srdce a hlasitě se směji. Noční můra rázem zmizela ... jsem někde jinde uprostřed ulice kousek od domu, kde bydlím. Je den. Učím kohosi vzlétnout. Vysvětluji mu mechanismus vzletu, napřahuji ruce vzhůru a snažím se dostat do vzduchu. Ve dlaních cítím začínající brnění a proudění energie. Pomalu letím vzhůru, pomáhám si pohyby jako při plavání. Otáčím se a ze vzduchu hledím na osobu, které jsem všechno vysvětloval. Křičím na ni: "No tak dělej, tohle nebude trvat celou noc." ... někdo v ulici připravuje auto na dovolenou a zdá se, že jim zrovna přijela nějaká návštěva. Několik lidí se dole spolu baví. Letím k nim. Nevidí mě, ale jeden z nich drží v náručí psa, který na mě štěká ...

8. 9. 2007 4:18 Ležím na posteli v jiné místnosti než obvykle a cvičím jednu z technik astrální projekce. Natahuji ruce vzhůru a snažím se dostat z těla přímým vzletem. Uvědomuji si, že zvednutí paží muselo přerušit trans, ale z nějakého důvodu pokračuji v technice dál. Síla vůle má ve snu obrovskou moc ... Vyvíjí se pocit tlaku. O chvilku později jsem venku z těla. Ve vzduchu se ihned otáčím a vidím sám sebe, jak ležím na posteli. Prolétám oknem na balkón a zastavuji se na zábradlí. Na sobě mám černé sako. Chci skočit dolů a dostat se tak opět do vzduchu, proto ještě pro jistotu provádím test reality. Opět napřahuji ruce a letím za roh kolem domu. Je jasný den. Zkouším různé způsoby letu - let s pažemi před tělem, let s pomocí plavání, let v nehybnosti pouze silou vůle. Poslední způsob se zdá nejslabší a najednou mám pocit, že se ve vzduchu už déle neudržím a každou chvíli spadnu. Padám dolů a cítím, že se probouzím. Zoufalým pokusem to ještě pozdržet si zkouším něco představit. Napadá mě slovo creature. Zřejmě upadám do běžného snu. Ten však pokračuje. Přede mnou se objevuje malá opice. Podívala se mi do očí a prudce mě praštila do hlavy ... bavím se s ní. Je arogantní a já po chvilce urážím jejího pána. Rozčiluje se. Vizualizuji velkou sklenici vody a házím ji po opici ...

Začátek října ... ležím na břehu jezera nebo nějakého rybníka. Je nádherný den. Nebe je jasně modré a okolo vládne prázdninová atmosféra. Překvapuje mě, že je kolem rybníka všechno až nezvykle čisté - kvalitní nízce střižený trávník, žádné bahno, voda je křišťálově čistá, zkrátka jako v nějaké hotelové zahradě. Uvědomuji si, že jsem vlastně někde na dovolené. S jistotou vím, že je zima - leden nebo únor. Všude kolem mě je však typicky evropská příroda. Přemýšlím, kde tak asi můžu být na dovolené - napadají mě Kanáry, Madeira, tropické země - Afrika, Jižní amerika ... V žádné z uvedených to však nemůže vypadat jako u typicky českého rybníka. Uvědomuji si, že jsem ve snu. Vládne tady však tak příjemná atmosféra a taková pohoda, že se mi vůbec ani nechce využívat možností lucidního snu. Jsem příjemně unavený, slunce pálí, voda šplouchá, vítr šumí v korunách stromů ... dokonalá pohoda ... užívám si to ...

17. 10. 2007 Včerejší noc byla něčím zvláštní. Měl jsem hned tři lucidní sny. Nedávno jsem na internetu vyčetl nějaké nové možnosti změny reality ve snu a trochu jsem o nich průběžně po večerech přemýšlel.

... napůl spím a napůl bdím ... začíná nebo končí nějaký sen. Vím o tom, že jde o sen, ale nějak se nemůžu hýbat a vědomí je hodně omezené ...

... zdá se mi jiný, delší sen. Ke konci snu jdu dolů po schodech a v hlavě se mi náhle vynoří varování, že bych tam neměl chodit. Jako by tam něco číhalo. Nevěřím tomu a v duchu si říkám, co by se mi tak v obýváku asi mohlo stát. Je noc. Když procházím kolem okna od balkónu, tak mě najednou zamrazí. Ve tmě za oknem stojí bledá postava s rozcuchanými dlouhými vlasy. Stojí těsně za sklem tváří obrácenou směrem do pokoje. Je to duch. Vypadá jako mrtvola. Zřejmě jde o ženu nápadně se podobající oné dívčině z Kruhu. Má bledou kůži a hlavu skloněnou dolů ... stojím pár metrů před ní ... najednou neuvěřitelně rychle prostoupí oknem a letem se vrhá na mě. Leknu se a uvědomuji si, že je to sen. Kupodivu nikam neprchám, ale se zlostí se také v letu vrhám plnou rychlostí proti ní. Ještě ve vzduchu mě napadne, jak na ni vlastně zaútočím, když je to sen .. na poslední chvíli mě napadne zapůsobit na ni naopak nějakými pozitivními emocemi. Nevím ale jak na to, všechno jde moc rychle. Ve vzduchu jsme se asi srazili ... nevím pořádně, co se stalo ... Leknutím se celý zpocený probouzím. Snažím se usnout, ale pořád podvědomě přemýšlím o tom, jestli sen nebude pokračovat. Právě tato znepokojující myšlenka zřejmě vyvolala k ránu další lucidní sen.

... následující sen té noci byl dlouhý, subjektivně trval asi tak hodinu. Ke konci jsem ovšem usnul a naneštěstí tak toho mnoho zapomněl.

... Ležím na posteli a probouzím se. Je hluboká noc. Najednou pokoj prosvětlí záblesk fotografického blesku a já si uvědomuji, že mě asi někdo vyfotil. Rozhlížím se zmateně po pokoji a na gauči spatřuji temnou postavu s démonickou tváří, dlouhými bílými vlasy a vykulenýma očima. Kupodivu jsem se jí ani nelekl a úplně ji ignoruji. Tuším, že jde o sen. Hned hledám mobil, abych tuto domněnku potvrdil. Čas na mobilu je nějaký divný. Ještě koukám pěkně zblízka na digitální čísla budíku. Jsou nesouvislá a rozmazaná. Test reality vyšel ve prospěch snu ... Stojím na parapetu a pomalu prostupuji sklem v okně. Je to úžasný pocit, těžko to jde popsat. Snažím se vnímat proudění energie v dlaních během prostupování sklem, abych tak zvýšil kvalitu vědomí a prodloužil trvání snu ... Stojím uprostřed okna a dlaněmi ve skle vnímám nezvyklé pocity. Je to příjemné a zvláštní. Sklo je jako něco velmi pružného a tekutého, ale zároveň se to jeví pevné - jako nějaká pevná a pružná blána, jako by velmi pevná hladina vody pružně obepínala dlaně. Chvilku to zkoumám a pak vykračuji na okenní římsu ... Venku je tma. Za rohem domu slyším pohvizdování. Otáčím se tím směrem a pozoruji neexistujícího souseda, který něco kutí v dílně před terasou sousedního domu ... Udivuje mě, jak se všechno jeví reálné. Světlo dílny osvětluje větve stromů na zahradě a já skláním hlavu dolů k zemi. Je to tak reálné, že se bojím vyskočit ven. Raději se vracím do pokoje a chci nejprve vzlétnout tam a teprve poté proletět oknem přímo do venkovní tmy. Najednou mě napadne myšlenka vstoupení do plakátu v pokoji. Je to vůbec první taková příležitost. A že jsem si ji už nějakou dobu přál! Nad počítačem mám plakát s tropickou pláží. Nyní je na něm sice taky tropická pláž, ale palmy jsou nějak jinak skloněné ... Pomalu vzlétám do vzduchu a letím přímo do plakátu. Alespoň tak se to říká, že to tak funguje. Uprostřed plakátu a zdi jsem se však nějak zasekl a nic nevidím. Zkouším něco jiného - něco, co mně napadlo teprve před pár dny - namířím ruku s hodinkami proti zdi a stisknutím jednoho tlačítka zkouším hodinkami promítnout obraz tropické krajiny na zeď. Opravdu to funguje! Nepřestávám sledovat obraz, i když už skláním ruku s hodinkami dolů ... nevím, co se pak stalo, ale do obrazu jsem se nakonec asi nedostal .. .vím jen, že se tam událo mnohem víc než to, co si pamatuji ... o něco později je místnost jiná, je den a za stolem sedí několik lidí - převážně děti. Nikdo o mně neví. Proti mě jde starší žena. Zkouším jí projít ... Povedlo se :-) ... najednou jedu tramvají a bavím se se spolužáky o lucidních snech ... nevěří mi, že existují ... snažím se jim to vysvětlit následujícím pokusem ... Jsem zase v předchozím pokoji. Stojím na stole, něco vysvětluji a všichni dávají pozor. Na ukázku, že se jedná o sen beru jedno starší dítě do náručí a snažím se s ním vzlétnout ke stropu. Nějak to nejde. Jdu proto opět k parapetu a zkouším prostrčit dlaně sklem. Prsty však zazvoní o sklo. Zkouším to ještě několikrát, ale zkrátka to nejde. Nevěřím tomu a s překvapeným výrazem hledím na ostatní ... probouzím se.

Mrzí mě, že pokus s plakátem napoprvé nevyšel. Dost jsem na to spoléhal. Hodinky mě však opět příjemně překvapily. Snad budu mít možnost všechno vyzkoušet ještě někdy příště. Tuším, že prostup oknem může být dobrou cestou ke změně reality. Musím to příště zkusit. Okna pro mě fungují dobře, možná bude stačit představit si jinou krajinu za oknem. Uvidíme :-)

27. 11. 2007 Procházím se po náměstí. Vcházím do jedné z úzkých uliček vedoucí na hlavní třídu. Něco se tu staví. Všude je dřevěné lešení. Čím dál jdu, tím je ulička tmavší a užší a postupně se mění v temnou kamennou chodbu vedoucí někde do podzemí. Na konci chodby jsou dřevěné dveře. To už si nějak uvědomuji, že jde o sen. Otvírám dveře a pokračuji v cestě po dlouhém točitém schodišti vzhůru. Otevírám další dveře a zjišťuji, že jsem na malé kamenné věži uprostřed nádherné lesní louky zalité sluneční září. Zády ke mně stojí jedna důvěrně známá osoba. Jelikož však vím, že je to sen, kupodivu ji ani nepozdravím a ihned vzlétám vzhůru. Nepamatuji se, kdy jsem si naposledy užil létání v takové míře! Letím nejprve vysoko, pak těsně nad zemí, rychle a pomalu, v obloucích a zase strmě vzhůru, prolétávám mezi stromy a ostře zpět ... Všude kvetou květiny. Je nádherný letní den ...

prosinec a leden - žádné extra lucidní sny, který by stály za zmínku se bohužel nekonaly. V poslední době ale zjišťuji, že při podezření na lucidní sen nedělám test reality pomocí hodinek, ale jen se snažím přemýšlet, jestli je to realita nebo ne. To ale většinou nefunguje! Často si tak řeknu, že to sen není a opak, ale je pravdou.

10. 2. 2008 ... Procházím nějakou podivnou budovou s recepcí a místnostmi jako ve škole. Najednou na mě přišla potřeba (ve snu je to poněkud zvláštní), a tak se snažím najít onu místnost :-) Procházím jakousi umývárnou, vedle je koupelna s šatnami a jakési další rádoby wc, nikde však nemůžu najít záchod. Napadá mě, že to musí být sen, když je to tu všechno tak divně zařízené. Opět netestuji pomocí hodinek, ale rovnou prostrkuji prsty přes skleněné dveře(v poslední době můj docela oblíbený test reality) a procházím jimi ven z budovy na ulici ... Je tu docela živo, všude jezdí auta a v parku přes ulici chodí plno lidí. Vypadá to, jako by se tu konala nějaká akce. Přes silnici je stánek s občerstvením, kde čeká dlouhá fronta. Vzadu teče řeka. ... Chci se pokusit změnit realitu a dostat se tak na jiné místo. Napadl mě docela zajímavý způsob, který by možná mohl fungovat. Vcházím do stánku s občerstvením a představuji si, že se stánek nachází na nějaké tropické pláži. Nevím už přesně jak, ale zdá se, že to na chvíli docela fungovalo. Procházím stěnou uzavřeného stánku ven a najednou stojím na jakési pláži. Myšlenka na řeku na předchozím místě mi však trochu zkazila plány. Na první pohled je všechno perfektní. Je tu písek a palmy, jiná atmosféra a místo řeky je přede mnou jakýsi mořský průplav a za ním dlouhý ostrov. Raduji se, že to zafungovalo ... Pak ale zřejmě pomyšlení na předchozí místo za stánkem všechno nějak změnilo. Modrý průplav se mění v šedou řeku, písek tmavne a je z něj štěrk s drobnými oblázky a najednou jsem zase v parku ...

21. 3. 2008 ... Procházím chodbou do předsíně. Místo vchodových dveří však vidím stahovací dveře od garáže a v nich je zaseklý náš pes, téměř přiražený k podlaze. Kupodivu mě to ani nevyděsilo, hned mi bylo jasné, že to musí být sen. Ještě pro jistotu provádím třikrát test reality a poté vycházím ven ... Je zima a šero, snad někdy kolem odpoledne nebo k večeru ... Napadlo mě se zkusit teleportovat pár metrů před dům a pak ještě kousek dál. Nějak to ale nejde, tak toho nechávám. Pak se ale stalo něco, co se mi ještě nikdy předtím nepovedlo. Podařilo se mi vědomě změnit realitu, poprvé v životě. Právě tím je tento lucidní sen převratný. Původně to byla jen taková rychlá myšlenka, chvilkový pokus s předem očekávaným neúspěchem. Co se ale nestalo! Nejprve jsem silou vůle plynule vzlétl do vzduchu a pak jsem jen pomyslel na jedno místo, zadíval se pár desítek metrů před sebe a se soustředěním na myšlenku onoho místa jsem se pomalu rozletěl slepě dopředu. Bylo to zvláštní, jako průlet nějakým oknem do jiné dimenze. Měl jsem pocit, že to bylo podobné efektu, kdy se videokamera zapojená k televizi namíří přímo na obrazovku a na ní se zobrazí další a další postupně se zmenšující obrazovky ... Najednou jsem na tropické pláži. Křiklavě jasné barvy a exotická krajina přímo bijí do očí! Až mi to vyrazilo dech. Obloha je temně modrá, skoro až fialová. Tyrkysové moře se vlní jemným mořským vánkem a listy palem a okolních stromů se třepotají ve větru. Všechno je zalito ostrou sluneční září, tmavé žulové balvany vytváří kontrast oproti sněhově bílému písku jemnému jako mouka. Ve vzduchu cítím sůl a vnímám dokonale osvěžující atmosféru celého místa. Je to extrémně živá vize. Dokonalý klid, dokonalé uvolnění mysli. Cítím se, jako bych byl na dovolené u moře celé týdny. Tohle byl rozhodně jeden z nejbarevnějších snů, který jsem vnímal skoro všemi smysly. Bylo to velmi reálné, i když jsem v tomto lucidním snu neměl příliš jasné vědomí. Spíš šlo o jakýsi bezmyšlenkový relaxovaný stav ukolébaný uklidňující atmosférou celého místa. Pak vše zřejmě sklouzlo do běžného snu, který jsem si už nezapamatoval ...

22. 4. 2008 Asi můj nejdelší, nejpestřejší a nejdobrodružnější lucidní sen. Celý sen se subjektivně jevil, jako by trval několik hodin. Tu noc mě rušilo cvakání externího disku počítače. Často jsem se budil a měl hodně snů, ve kterých byly náznaky lucidity. Pak přišel dlouhý lucidní sen, ve kterém jsem vyzkoušel mnoho věcí - reakce snových osob, teleportaci, změnu rychlosti letu i různé způsoby změny reality. Dokonce jsem objevil i další způsob efektivnějšího vzlétávání ze země - pomalu se naklonit dopředu, jako bych chtěl úmyslně spadnout obličejem k zemi nebo skočit po hlavě do vody za současného vzletu šikmo vzhůru silou vůle.

    ... Nacházím se v obrovské honosné budově. Vypadá to tu jako v klasickém muzeu nebo jako v nějakém stylovém paláci. Všude jsou drahé těžké koberce, na stěnách visí obrazy, u stropu křišťálové lustry ... procházím místností plné velkých mořských akvárií, kde plave nespočet exotických ryb a žraloků. Jeden menší žralok mě za sklem pozoruje. Nějak mi došlo, že jde o sen. Snažím se tedy o test reality. Z nějakého důvodu však nechci mít ve snu žraloka, proto raději odcházím do vedlejší místnosti s vysokým stropem a bez testování pomocí hodinek rovnou pomaličku vzlétám vzhůru a poté do další místnosti. Přilétám do velké vstupní haly, kde chodí lidé. Napadlo mě vyzkoušet jejich reakce - z ptačí perspektivy si vybírám vhodnou "oběť", snáším se pomalu k ní a začínám se s ní vášnivě líbat :-) Kupodivu reaguje jako normální člověk a ne jako pouhá snová kulisa. Po chvíli se však mé počínání komusi přestává líbit a vrhá se na mě ... Elegantně unikám ke stropu místnosti. Pronásledovatel za mnou volá, že to není fér a směje se ... Jsem někde ve vyšších patrech budovy, kde hledám otázky na odpovědi, které nejsou obvykle lehko k nalezení. Intuitivně nacházím velkou bílou místnost za mléčně zbarveným sklem. Prolétám skrz sklo dovnitř ... Je tu počítač, ve kterém se mají nacházet odpovědi ... Zkouším klikat myší, něco však na počítači nefunguje a rovněž je zde nějaký problém se zvukem ... Přichází postarší pán - zřejmě zdejší správce systému - a vše se snaží uvést do provozu ... Vedle z místnosti se po chvíli ozývá jeho žena. V jejím hlase je cítit strach. Má zlou předtuchu a snaží se svého muže varovat ... V tu chvíli mi dochází, že mé počínání bylo odhaleno a že mi jde spolu s přítomnou dvojicí o život ... (Zde možná již lucidní sen sklouzl do běžného snu) ... volám, že jsme byli odhaleni a snažím se přimět přítomné k útěku ... Zběsile prcháme po schodištích do hlavní haly a přes několik dalších místností. V přízemí je jakési bludiště s nejrůznějšími mozaikami ... Protahuji se štěrbinou mezi podivnými skulpturami, vybíhám na ulici a spolu s několika dalšími lidmi ihned nasedám do přistaveného taxíku. Odněkud se ozývá hluboký hlas a výhružným tónem nám sděluje, že o nás stejně ví ... Stojím na betonovém zábradlí na mostě přes bahnitou rozvodněnou řeku protékající městem ... Pomalu vzlétám vzhůru a poté dolů k hladině ... zkouším letět větší rychlostí, pouze silou vůle ... dosahuji téměř rychlosti jedoucího auta. Pak letím opět pomalu a chvílemi zkouším plavat ve vzduchu i ve vodě. Voda mi šplouchá ve dlaních. Letím dál a dál, řeka se kroutí a zarůstá tropickými stromy. Je to tu jako v džungli. Letím stále dál a přede mnou se objevuje vila, která sousedí s naším domem. Přistávám na střeše a následně zde rozmlouvám se zvláštní nadpřirozenou bytostí. Údajně se tu stalo něco strašného. Kdosi zde zabil svou ženu a upekl ji na komíně, kolem kterého je doposud rozsypaný černý popel. Stojím na střeše, dívám se dolů na ulici a dostávám závrať .. Opatrně scházím po střešních taškách na terasu domu. Z dálky mě ze zahrady spatřují sousedi a něco volají. Najednou stojí přímo vedle mě a bavíme se ... Slézám ze střechy po vysoké bříze. Pod nohama se mi lámou větve. Po úspěšném sestupu opět vzlétám a ve vzduchu kroužím vysoko nad lidmi v zahradě ... Jsem ve svém pokoji. Je však nějaký větší, členitý, prostornější, jiný. Stojí tu několik lidí ... Letím chodbou a snažím se teleportovat před obraz na zdi. To se mi však nedaří ... Dostávám se opět do svého pokoje a snažím se proletět plakátem  na zdi. Nějak jsem se však ve zdi zasekl. Zkouším to znovu ... tma ... Přede mnou vezou tmavou chodbou mrtvolu nějakého učitele z poloviny zahalenou do plachty ... Zkouším změnu reality soustředěním se na jiné místo za letu. Ani to se nedaří. Nakonec se opět zaměřuji na plakát s tropickou krajinou a za současného pohledu na něj se snažím proletět skrz zeď ven z domu ... Zpočátku se zdá, že se to podařilo ...  Krajina se vlní a formuje ... Vidím stromy, tropické moře, po chvíli naopak nějakou středomořskou pláž a domy z pálenými taškami na střechách ... Jsem opět ve svém pozměněném pokoji. Rozpínám ruce a snažím se provádět energetické cvičení ... Chci letět opět ven, prostrkuji prsty skrz okno a vzlétám do zahrady ...

    červenec 08 ... objevil jsem další elegantní způsob létání - na skateboardovém prkně. Ani už nevím, jak mě to napadlo. Představil jsem si ho vznášející se kousek nad zemí u nohou a jednoduše na něj nastoupil. Pak se na něm jen stačí pomyslně rozjet těsně nad zemí nebo rovnou vzlétnout. Pro někoho to může být pomůcka, jak se jednoduše dostat do vzduchu. Dá se tak pohybovat rychleji než obyčejným letem, asi tak rychlostí jedoucího auta.

    srpen 2008 ... Jsem na bývalém gymnáziu ... Mezi spolužáky jsou jak ti zdejší, tak někteří ze základní školy. Probíhá zde jakási třídní diskotéka ... tancuji ... Po chvilce zjišťuji, že z povzdálí pozoruji sám sebe, jak sedím ve školní lavici. Kolem vládne taneční euforie. Kdosi ke mně přichází a ptá se mě, zda je všechno v pořádku ... Z úst vyndávám obrovskou žvýkačku a prudce jí mrštím na zeď .. vím, že je to sen a už se těším, co podniknu ... jdu k oknu a snažím se vzlétnout. Nejde to. Poté zkouším techniku šplhání a po chvilce již prolétávám oknem směrem k hřišti a dál do jakéhosi v reálném světě neexistujícího parku. Cestou se ptám lidí pode mnou, kolik je hodin. Neslyší mě ... Letím nad stromy v parku a poslouchám zvláštní, velmi rytmickou hudbu, která se odtud ozývá. Opět jsem na místě plném lidí. Opodál sedí houfy dětí a všude někdo pochoduje ... Najednou spatřuji z ptačí perspektivy jednu bývalou spolužačku. Letím k ní ... Využívám snové situace a vášnivě se s ní líbám. Zdá se poněkud zaskočená a cosi mi překvapeně říká ... Opět mám problémy s vzlétnutím. Soustředím se na to znovu ... nyní už to jde bez problémů ... Letím pod vysokým kaštanem, pode mnou prochází někdo v hasičské uniformě ... Na cestě stojí bíle oděná postava ... na stromě nad ní visí oprátka ... odněkud slyším zlostná slova: "Znova se narodí slepá se slepým dítětem" ... Letím směrem k oprátce a zblízka si ji prohlížím ... probouzím se.

    srpen 2008 - o pár dní později - další zajímavý lucidní sen ... Jedu v autě společně s rodiči a nějakými přáteli ... Schyluje se k pořádné bouřce. Je zataženo a oblohu protíná jeden blesk za druhým. Je to až nepřirozené ... raději zastavujeme ... ozývá se obrovská rána a já si vyděšeně zacpávám uši. Zdá se, že do auta uhodil blesk ... vystupuji ven ... najednou je opět jasno ... silnice se vine vysoko nad údolím s mohutnou přehradou. Ta chvilku odolává záplavě, ale následně praská pod obrovským náporem vody ... Voda prudce stoupá, zaplavuje údolí a blíží se k nám ... utíkám do kopce jako o život až na vyvýšený železný most ... mám strach ... na mostě se konečně cítím v bezpečí ... scenérie se mění a najednou vše pozoruji z mostu z ještě větší výšky ... z obrovské výšky. Most prochází skálou a opět vystupuje ven nad hlubokou roklí ... Potkávám jednoho kamaráda a říkám mu, že tohle všechno je sen. Nevěří mi. Snažím se ho nějak přesvědčit - aniž bych tušil, co sám uvidím, natahuji ruku, jako bych na ní očekával nějakou změnu. Počítám prsty ... dva chybí! Na druhé ruce je zase o jeden prst navíc ... Vysvětluji kamarádovi, jak se dostat do vzduchu vzletem s napřaženýma rukama. Říkám mu, ať si představuje, jako by ho někdo pomalu táhl za ruce vzhůru ... oba se vznášíme nad mostem ... podávám ještě nějaké další instrukce k létání a předem ho upozorňuji na pravděpodobnou závrať z výšky ... pomalu vylétáme ze skalního výklenku nad mostem ... závrať mě naprosto zaskočila, dlouho už jsem nebyl tak vysoko! ... pomalu slétáváme dolů ... stále níž a níž ... přilétáme do jakéhosi důvěrně známého města na náměstí, odkud se snažím skákat velkými skoky dál ...  Kolem jezdí na bruslích malá holčička .. napadá mě vyzkoušet let na prkně ... probouzím se.

    srpen 08 ... sním ... najednou se přede mnou objevuje osoba, které bych se velmi rád vyhnul ... vím, že jde o sen a tak zvesela ignoruji pozdrav a snažím se jít pryč. Pořád je však za mnou. Otáčím se a napřahuji ruce. Tlakem energie na dálku se ji snažím odstrčit co nejdál. Nefunguje to. Snažím se proto uletět vzhůru .. podařilo se ... letím kolmo vzhůru a po chvilce jsem vysoko v oblacích .. je to tu jako v nějaké jiné dimenzi. Všechno je bílé, snad to může být nějaká gigantická kamenná místnost naplněná bílým světlem .. myslím, že je to nějaká škola. Všichni se zde vznáší, učí se a něco kreslí dlouhými štětci. Jsou oblečeni v bílé a šedé ve stylu starých čínských kaligrafů .. s jednou postavou o něčem rozmlouvám .. vše se zamlžuje ...

    15. 8. 2008 Tuto noc jsem měl hned tři lucidní sny. Během prvního jsem si uvědomoval, že je to sen a snad jsem jej i ověřil, ale měl jsem v něm zrovna jakousi práci, kterou jsem paradoxně nechtěl odkládat. "Lucidním záležitostem" jsem se chtěl věnovat až po dokončení dané věci. Sen však posléze skončil zatměním ... Další lucidní sen začal pádem vysokého stromu na naši zahradu. Zlomil se v půli během vichřice. Vykoukl jsem z okna a pozoroval, jak se láme znovu a nakonec ještě jednou na dvě části, které poničily kamennou zídku u sousedů. Už několikrát se mi o pádu tohoto stromu zdálo, proto jsem zkusil otestovat realitu pomocí hodinek. Test dopadl podle předpokladů, přesto sen skončil opět ztrátou vědomí. Třetí lucidní sen však na sebe nenechal dlouho čekat. Zřejmě jsem si tu noc nějakým způsobem udržel v paměti fakt, že lucidně sním, což mi hned následně pomohlo ... Jsem v obýváku a provádím test reality pomocí hodinek. Tentokrát kontroluji jejich ručičky. Test je však jaksi nejednoznačný, zkouším se proto podívat na hodinky zblízka. Hodinky nyní vyplňují celé zorné pole. Ciferník se zdá být opravdu obrovský. Prohlížím si na něm pětiminutové úseky a sleduji číselné symboly. Nad každou čárkou značící pátou minutu je obrázek čísla tři, pokaždé však v trochu jiném provedení ... Vzlétám vzhůru a prolétávám oknem do zahrad přes silnici ...  Je jaro, krásný jasný den. Obloha je čistě modrá a všechno kolem kvete. Záplavy a záplavy obrovských květů ... Buď jsem se v tomto snu nějakým způsobem zmenšil nebo se všechno jeví mnohem větší než ve skutečnosti ... Letím přímo do koruny kvetoucí broskvoně, kde se usazuji mezi květy a pozoruji krajinu kolem. Je tu velmi příjemně. Zkouším, jestli se mi zde podaří zaujmout pozici lotosového květu (v reálném světě je docela obtížná, narozdíl od polovičního lotosu) ... Podařilo se to celkem bez problémů ...  Sedím, pozoruji krajinu a nechám se tím vším unášet. Po chvíli zavírám oči - kupodivu to šlo, ačkoliv se říká, že zavřít oči ve snu je většinou téměř nemožné. Byla to však chyba, která tento sen zbytečně ukončila ...  Začínám cítit, že se probouzím. Snažím se otevřít oči, ale vidím pouze tmu. Volám na pomoc svého bratra, kterého odněkud z povzdálí slyším ... Sen pomalu končí.

    30. 10. 08 Dnešní noc přinesla významný pokrok v objevování světa lucidních snů - téměř nevědomky jsem objevil další způsob, jak změnit okolní scenérii. Snad to bude fungovat i příště. Když jsou totiž všechny tyhle triky úspěšné, jejich největší síla je právě v tom, že jim napříště věříme. Podobně jsem se kdysi učil šplhat po neviditelné šňůře, abych se dostal do vzduchu.

    Tato noc byla plná snů. Zajímavé na těchto snech bylo to, že jsem je vnímal střídavě očima několika různých osob ... Je zima, všude leží čerstvý sníh, pravděpodobně je hluboká noc. Kráčím ulicí matně osvětlenou pouličními lampami a poté po schodech do svého (neexistujícího) bytu. Zkoumám, jak těsní dveře a vcházím dovnitř ... Jsem v dalším neexistujícím bytě u rodičů. Všechno je tu velmi moderní a útulné. Cítím se tu, jako bych tu bydlel celé roky, nikdy jsem však podobný dům neviděl. Doposud šlo o normální sen, pak nastává opět změna - jiné prostředí, jiný příběh. ... Kráčím po písčité pláži pod vysokými útesy. V té chvíli jsem si jasně vědom, že je to někde v Africe (byť jsem tam nikdy předtím nebyl). Brouzdám se po kotníky příjemně teplou tyrkysovou vodou. Nebe má fialovou barvu, odpolední sluneční paprsky se odráží od mořské hladiny a okolních skal. Voda šplouchá všude kolem a mírné vlny líně dopadají na pláž v pozvolném pravidelném rytmu. Vím že je to sen, užívám si ho a v uších mi zní šumění moře. Při pohledu na otevřené moře mě však náhle znepokojil fakt, že se mi často zdává o žralocích. Jelikož byl příliv, vody postupně přibývalo a pláž se zužovala, totálně mi tato myšlenka zkazila celkový dojem z příjemného brouzdání. Napadlo mě proto vystoupit z vody a zkusit změnit celou scénu. POPRVÉ v životě se mi to konečně podařilo!!! Když jsem vystupoval z vody uprostřed pláže po nízkých betonových schodech, zkusil jsem se na chvilku podívat úplně k zemi a představit si, že vcházím po chodníku brankou k našemu domu. V mysli jsem věděl, že tam je. Zvedl jsem hlavu a skutečně jsem přicházel k našemu domu! Moře a skály byly najednou pryč. Byla to naprosto plynulá změna, žádné zatmění, žádné pokusy s točením se dokola, prolétáváním plakátem na zdi nebo zakrýváním si očí dlaněmi. Tyhle triky pro mě obyčejně nefungují. Jakmile během nich ztratím zrakový kontakt s okolím, vidím pouze tmu, začnu cítit své tělo v posteli a probudím se. Další pokračování snu netřeba popisovat, nebyl dál ničím zajímavý a po chvíli zanikl v dalších snech.

    červen 2009 - říká se, že ve snu není možné zavřít oči. V poslední době jsem dlouho testoval realitu právě tímto způsobem - když se mi něco nezdálo, jednoduše jsem zavřel asi na sekundu oči a opět je otevřel. To bylo pro mě signálem, že jde o realitu. Výhodou tohoto způsobu je rychlost a nenápadnost - nemusíte se několikrát po sobě dívat na hodinky. Ve skutečnosti je ale tento způsob vhodný spíš k vyloučení lucidního snu než k jeho potvrzení. Pokud oči normálně zavřete a hned poté je otevřete, jedná se s velkou pravděpodobností o skutečnost. Pokud však jde o sen, oči sice půjdou také zavřít, ale po jejich otevření zpravidla uvidíte pouze černou tmu a po chvilce zmatení se pravděpodobně probudíte. Příkladem může být následující útržek snu:

    ... jdu po ulici s bývalým spolužákem .. najednou na něj někdo z povzdálí zavolá jeho příjmením ... když to zaslechnu, uvědomuji si, že tento člověk již nežije - zahynul tragicky před několika málo lety. Je mi tedy jasné, že jde o sen. Několikrát se zkouším dívat na hodinky. Čas se mění. Ze zvědavosti zkouším zavřít oči - zajímá mě, jestli to ve snu vůbec jde ... šlo to naprosto normálně, po jejich otevření o vteřinu později je však všude tma. Začínám cítit svoje tělo. Snažím se proto rychle opět nějak naladit do snu - skáču uprostřed černočerné tmy velkým skokem někam do prázdna a letím ... je to naprosto stejný pocit, jako při létání v lucidním snu s tím rozdílem, že nic nevidím a nestíhám si v té chvíli ani představit, co bych vlastně měl nebo chtěl vidět ... probouzím se.

    Léto 2009 - žádné zvláštní lucidní sny. Až na jeden, který je typickou ukázkou toho, jak lze překonávat noční můry:

    ... Někdo mě chce zabít. Už si nepamatuji, co se přesně stalo ... míří na mě pistolí .. tuším, že někdo zemřel a další mám být očividně já, neboť jsem se zřejmě stal svědkem něčeho, co jsem neměl vidět ... kolem je nějaký rozruch .. osoba s pistolí se otáčí .. já využívám zmatku a prchám ... K místu přijíždí policie a já jim v běhu vysvětluji situaci a ukazuji na dotyčného .. vzápětí se strhne přestřelka .. vesele mizím a plně důvěřuji policii, že situaci vyřeší. Co se však nestalo - otočím se, policisté leží na zemi v kalužích krve a vrah mě začíná pronásledovat! ... Jsem už unavený. Cítím, že daleko nedoběhnu .. stále se přibližuje - pomalu na vzdálenost jistého zásahu ... v běhu mě proto v této šílené situaci nenapadá nic jiného než podívat se na hodinky ... a znovu .. jde o lucidní sen! ... S pocitem neskutečného oddechnutí se odrážím od země a letím vysoko vzhůru a podél silnice dál směrem ke svému domu. Už mě ani nenapadá se ohlížet, jelikož vím, že mi ve vzduchu nikdo neublíží a i tak je to pouze sen, takže nebezpečná osoba pro mě v daném okamžiku úplně ztrácí význam ...

 

Poznámka (aktualizováno): Pro provádění testu reality jsou vhodné zejména tyto situace:

 

1. Test  provedete v době, kdy se vám zdá něco nějak divné - například vidíte Zemi místo Měsíce, máte v kapse dvě občanky, lyžujete na trávě, létáte ve vzduchu nebo plavete dlouho pod vodou bez potřeby se nadechnout. Cokoliv co se vám nebude zdát v daný okamžik normální. Uvědomit si ve snu, že je něco divné je však těžké. Dobré momenty pro testování reality jsou situace, kdy je něco abnormálně nádherné a výjimečné a vy se tomu divíte - například stojíte na úžasné pláži a moře má až neskutečně modrou barvu, vyhráli jste milion nebo jste udělali závěrečnou těžkou zkoušku na škole - a nebo naopak situace kdy se stane něco opravdu zlého - někdo umřel, vypadaly vám najednou všechny zuby, shořel vám dům, vyhodili vás z práce atd. V obou takových extrémech si obvykle řeknete, že to snad ani není pravda. To vás navede přímo k provedení testu.

 

2. Testování provedete v předem ujasněných případech, které si v běžném životě pravidelně připomínáte - mohou to být věci, o kterých se vám často a opakovaně zdá - např. pád výtahu - nebo okamžiky, které nejsou příliš pravděpodobné a které jste si také předem zvolili jako podnět k testování - např. když jste třeba u moře nebo v jiné neobvyklé situaci, která se nevyskytuje příliš často.

 

Výše uvedené situace si pravidelně opakujte, aby jste si je snadněji zafixovali. Opakujte si také, co byste dělali, kdyby jste náhodou měli lucidní sen. To vám pomůže cíleně začít vaše snová dobrodružství.

 

 

26.12. 2003, aktualizace 01. 08. 2009

 

 

obsah